امروز: 18 آذر 1401

کارخانه فولاد مبارکه : محصولات + قیمت

فیلتر محصولات
ارزان ترین محصولات فولاد مبارکه
نیاز به قیمت دارید؟

استعلام قیمت روز فولاد مبارکه توسط ما

قیمت ورق فولاد مبارکه

بروزرسانی : 1401/09/17 - 10:56:29
محصول سایزاستانداردواحدمحل تحویل قیمت (تومان) سفارش بیشتر
ورق سیاه 2 میلیمتر ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST37کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق سیاه 2 میلیمتر ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST37کیلوگرمکارخانه 19,725 ثبت سفارش
ورق سیاه 2 میلیمتر ابعاد 1000*2000 کارخانه فولاد مبارکه 1000*2000ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,725 ثبت سفارش
ورق سیاه 2 میلیمتر ابعاد 1250*2500 کارخانه فولاد مبارکه 1250*2500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,725 ثبت سفارش
ورق سیاه 3 میلیمتر ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST37کیلوگرمکارخانه 20,459 ثبت سفارش
ورق سیاه 3 میلیمتر ابعاد 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500ST37کیلوگرمکارخانه 20,275 ثبت سفارش
ورق سیاه 3 میلیمتر ابعاد 1000*2000 کارخانه فولاد مبارکه 1000*2000ST37کیلوگرمبنگاه تهران 20,275 ثبت سفارش
ورق سیاه 3 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 20,275 ثبت سفارش
ورق سیاه 4 میلیمتر ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST37کیلوگرمکارخانه 22,294 ثبت سفارش
ورق سیاه 4 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,266 ثبت سفارش
ورق سیاه 5 میلیمتر ابعاد 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500ST37کیلوگرمکارخانه 19,083 ثبت سفارش
ورق سیاه 5 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,083 ثبت سفارش
ورق سیاه 6 میلیمتر ابعاد 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500ST37کیلوگرمکارخانه 19,358 ثبت سفارش
ورق سیاه 6 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,358 ثبت سفارش
ورق سیاه 10 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,358 ثبت سفارش
ورق سیاه 12 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,358 ثبت سفارش
ورق سیاه 15 میلیمتر ابعاد 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500ST37کیلوگرمبنگاه تهران 19,358 ثبت سفارش
ورق سیاه 2.5 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد سبا 1250ST37کیلوگرمانبار اصفهان 19,860 ثبت سفارش
ورق سیاه 2 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد سبا 1250ST37کیلوگرمانبار اصفهان 19,652 ثبت سفارش
ورق سیاه 6 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 18,900 ثبت سفارش
ورق سیاه 10 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 18,650 ثبت سفارش
ورق سیاه 2 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد سبا 1000ST37کیلوگرمانبار اصفهان 20,150 ثبت سفارش
ورق سیاه 4 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد سبا 1250ST37کیلوگرمانبار اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق سیاه 12 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 18,650 ثبت سفارش
ورق سیاه 15 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 18,650 ثبت سفارش
ورق سیاه 3 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 19,775 ثبت سفارش
ورق سیاه 5 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 18,900 ثبت سفارش
ورق سیاه 4 میلیمتر عرض 1500 کارخانه فولاد سبا 1500ST37کیلوگرمانبار اصفهان 18,900 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 6 میلیمتر 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 22,844 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 8 میلیمتر 6000*1500کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 22,844 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 10 میلیمتر 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 22,844 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 12 میلیمتر 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 22,844 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 15 میلیمتر 6000*1500 کارخانه فولاد مبارکه 6000*1500st52کیلوگرمبنگاه تهران 24,377 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 6 میلیمتر 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500st52کیلوگرمکارخانه 22,348 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 8 میلیمتر 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500st52کیلوگرمکارخانه 22,548 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 10 میلیمتر 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500st52کیلوگرمکارخانه 22,548 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 12 میلیمتر 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500st52کیلوگرمکارخانه 22,648 ثبت سفارش
ورق سیاه st52 ضخامت 15 میلیمتر 1500 کارخانه فولاد مبارکه 1500st52کیلوگرمکارخانه 22,648 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.25 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,601 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,972 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 30,780 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 30,780 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 27,350 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 27,501 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.8 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,972 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.8 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,972 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.9 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,789 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.9 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,514 ثبت سفارش
ورق روغنی 1 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,697 ثبت سفارش
ورق روغنی 1 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,697 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.25 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,601 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.5 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,601 ثبت سفارش
ورق روغنی 1.5 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,601 ثبت سفارش
ورق روغنی 2 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 26,250 ثبت سفارش
ورق روغنی 2 میلیمتر عرض 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250ST12کیلوگرمبنگاه تهران 27,202 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر st14 ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر st14 ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر st14 ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر st14 ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250st14کیلوگرمبنگاه تهران تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 6 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 22,844 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 10 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 22,844 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 8 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 22,844 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 12 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 22,844 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 15 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 22,844 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 5 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان 22,844 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 3 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 4 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 4.5 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمبنگاه اصفهان تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 5 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 6 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 22,348 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 8 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 22,548 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 10 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 22,548 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 12 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 22,648 ثبت سفارش
ورق st52 برش خورده 15 میلیمتر 6*1.5 متر کارخانه فولاد مبارکه 6*1.5st52کیلوگرمکارخانه 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 پرتقالی کارخانه فولاد مبارکه 12501028کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 آبی کارخانه فولاد مبارکه 12505015کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 قرمز کارخانه فولاد مبارکه 12503000کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 نارنجی کارخانه فولاد مبارکه 12502004کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 سفید کارخانه فولاد مبارکه 12509016کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.5 سبز کارخانه فولاد مبارکه 12506024کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق رنگی ضخامت 0.6 سفید کارخانه فولاد مبارکه 12509016کیلوگرمبنگاه تهران 22,648 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250st13کیلوگرمکارخانه 29,541 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.5 میلیمتر ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000st13کیلوگرمکارخانه 31,500 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000st13کیلوگرمکارخانه 29,901 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.6 میلیمتر ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250st13کیلوگرمکارخانه 27,523 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000st13کیلوگرمکارخانه 27,064 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر ابعاد 1250 کارخانه فولاد مبارکه 1250st13کیلوگرمکارخانه 27,064 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.9 میلیمتر ابعاد 1000 کارخانه فولاد مبارکه 1000st13کیلوگرمکارخانه 28,601 ثبت سفارش
ورق روغنی 0.7 میلیمتر عرض 1000 کارخانه فولاد مبارکه 0.7 * 1000ST12کیلوگرمبنگاه تهران 27,064 ثبت سفارش
قیمت ها بدون احتساب 9% ارزش افزوده می باشد.
تماس برای سفارش ورق 02167498498
آیا محتوای این صفحه برای شما مفید بود؟